Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w krajach UE oraz EFTA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Także na terenie Szwajcarii.

Opieka zdrowotna za granicą

ekuz_awers_400.gif

W Polsce Karta wydawana jest od 1 stycznia 2006 r.

Od 1 stycznia 2006 r. można posługiwać się wyłącznie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), gdyż dotychczas wydane formularze E-111 straciły ważność.

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Adresy oraz numery telefonów i faksów w oddziałach NFZ, gdzie można się zgłosić po Kartę

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Dodatkowe informacje związane z wypełnieniem wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (znajdują sie także na samym wniosku):

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.

Jeśli osoba wnioskująca wyjeżdża na pobył czasowy do innego państwa członkowskiego (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny) i posiada własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Jeśli osoba wnioskująca wyjeżdża na pobyt czasowy do innego państwa członkowskiego (np. wyjazd turystyczny, wizyta u rodziny) i zgłoszona jest do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia jako członek rodziny, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia osoby, która dokonała zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny;
 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ jako członka rodziny, oraz
 • Legitymacja szkolna lub studencka - w przypadku uczniów i studentów.

Jeśli osoba wnioskująca jest uczniem uczącym się w szkole w innym państwie członkowskim lub studentem udającym się do innego państwa członkowskiego w celu odbycia tam studiów, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, powinna dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ;
 • W przypadku osób, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny -  dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny;
 • Zaświadczenie lub legitymacja szkolna, ważne na dany rok szkolny ze szkoły znajdującej się na terenie innego państwa członkowskiego bądź zaświadczenie z uczelni w państwie pobytu lub zaświadczenie z polskiej uczelni, które powinno zawierać następujące informacje:
  • Imię i nazwisko studenta;
  • Informację o oddelegowaniu na studia do innego państwa członkowskiego (jeśli wyjazd jest organizowany przez polską uczelnię) bądź informację, że dana osoba została przyjęta na studia na uczelnię w innym państwie członkowskim;
  • Okres na jaki student zostaje oddelegowany na studia na uczelni w innym państwie członkowskim, bądź terminy trwania semestrów (lub roku akademickiego).

W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy aa terenie innego państwa członkowskiego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie formularza E 101 lub E 102, wydanego przez ZUS. Członkowie rodziny towarzyszący pracownikowi oddelegowanemu, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, powinni dołączyć:

 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny

Jeśli osoba wnioskująca jest osoba bezrobotna, udająca się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na podstawie formularza E 303, wydanego przez Urząd Pracy. Członkowie rodziny towarzyszący osobie bezrobotnej, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinni dołączyć:

 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny

W przypadku pracowników transportu międzynarodowego, do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinny być dołączone następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika transportu międzynarodowego;
 • Oświadczenie pracodawcy, w którym zobowiązuje się on do zwrotu EKUZ wydanych dla zatrudnionych pracowników oraz towarzyszących im
 • członków rodziny, w przypadku, gdy z pracownikami tymi dana firma rozwiąże stosunek pracy, bądź zostaną im udzielone bezpłatne urlopy powyżej 30 dni;
 • Dokumentu potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ;
 • W przypadku członków rodziny dodatkowo - dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA:

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, który osoba zainteresowana powinna dołączyć do Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może być:

DLA UBEZPIECZONEGO:

1. Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

 • aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA - w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin;
 • dowód wpłaty w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej przez rolników do KRUS;
 • dowód wpłaty w przypadku osób ubezpieczonych prowadzanych działalność na własny rachunek;
 • odcinek renty lub emerytury;
 • dowód wpłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

lub

2. Dolument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, oprócz dokumentu potwierdzającego opłacenie składki, który pośrednio wskazuje na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, np.:

 • legitymacja rencisty, emeryta, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego;
 • zaświadczenie wystawione przez płatnika składek o zgłoszeniu osoby do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zaświadczenie wystawione przez Urząd Pracy, potwierdzają zgłoszenie i odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu

W przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest także zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku emerytów / rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja.

DLA CZŁONKÓW RODZINY:

1. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej, która zgłosiła do ubezpieczenia członka rodziny;

2. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA).

 

Na Karcie znajdują się następujące informacje:

 • imię;
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
 • numer identyfikacyjny Karty;
 • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

źródło: NFZ

 
Polityka Prywatności