Zimowy urlop w krajach UE

Należy pamiętać, że wypoczynek za granicą może czasami przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z nagłym wypadkiem czy urazem, na przykład podczas uprawiania zimowych sportów. Warto więc jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, na jaką bezpłatną pomoc medyczną w razie wypadku można liczyć w kraju, do którego się wybieramy.
Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, to, jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w danym kraju, na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju. W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby otrzymać pomoc medyczną w państwach Unii Europejskiej

Przed wyjazdem do jednego z państw Unii (lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii) należy złożyć w Oddziale Wojewódzkim Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wniosek jest dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz.
Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub faksem. Należy do niego dołączyć kserokopię dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury) oraz, w przypadku członka rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCZA/ ZUS ZCNA).
Każda osoba otrzymuje osobną formularz Kartę. W sytuacji, gdy pomoc medyczna okaże się niezbędna podczas naszego pobytu za granicą, dokumenty te potwierdzają prawo do korzystania z placówek działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej
Kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Często potrzebny może się okazać również dowód tożsamości lub kopia Karty.

UWAGA! Karta wydawana jest z reguły w dniu złożenia wniosku. Ponieważ w okresie świątecznym mogą jednak pojawić się kolejki, warto postarać się o właściwy dokument nieco wcześniej. Karta jest ważna przez okres 2 miesięcy kalendarzowych, liczonych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (w przypadku emerytów i rencistów - 5 lat).

UWAGA! W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.

UWAGA! Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m. in. w Austrii i we Francji, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

AUSTRIA

Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse).
Po przedstawieniu otrzymujemy od lekarza do wypełnienia druk (Erklärung), na którym trzeba wpisać numer Karty, symbol PL i datę ważności; nasze dane osobowe; nazwę oddziału Funduszu, który wydał Kartę, a także dane dotyczące naszego dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy). W punkcie VII należy podać datę pobytu w Austrii. Druk zawiera oświadczenie, że przyjazd do Austrii nie miał na celu uzyskanie leczenia.

Opłaty obowiązują za:

 • każdy dzień pobytu w szpitalu - 10 -15 EUR;
 • leczenie stomatologiczne,
 • leki - za każdy lek 4,45 EUR.

Numer pogotowia - 144. Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny.

FRANCJA

W ramach ubezpieczenia korzystamy z opieki zdrowotnej tylko tych lekarzy, którzy zawarli umowę z francuską kasą chorych (oznaczeni jako conventionné) oraz szpitali publicznych lub prywatnych posiadających umowę z kasą chorych (conventionné).

Opłaty:
Jeśli korzystamy z opieki pozaszpitalnej lub kupimy leki, musimy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie możemy ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych. Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% ceny ustalonej w cenniku kasy, natomiast leki - od 35 do 75%. W przypadku pobytu w szpitalu, trzeba zapłacić 20% kosztów leczenia lub dzienną opłatę ryczałtową - 15 EUR.
Numer pogotowia - 15. Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji zwracane są w 65%.

UWAGA! Od udzielającego świadczeń lekarza/stomatologa oraz w aptece otrzymamy Feuille de Soins, który jest podstawą refundacji poniesionych kosztów.

Należy pamiętać, żeby zachować vignettes (białe lub niebieskie nalepki z ceną) z opakowań lekarstw. Trzeba je przykleić w wyznaczonych miejscach Feuille de Soins otrzymanego od farmaceuty. Obowiązkowy jest też nasz podpis na Feuille de Soins.
O zwrot części wydatków możemy ubiegać się już na terytorium Francji, w kasie chorych (C.P.A.M.) w okręgu, w którym skorzystaliśmy ze świadczeń lub po powrocie do Polski, w macierzystym oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć oryginały Feuille de Soins, recept, rachunków ze szpitala i EKUZ. W przypadku zwrotu kosztów transportu trzeba dołączyć zaświadczenie, że transport był zrealizowany w przypadku nagłym.

Numer pogotowia - 15.

NIEMCY

Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które zawarły umowę z jedną z niemieckich kas chorych. Po przedstawieniu formularza bądź Karty u lekarza lub w szpitalu otrzymamy druk (Erklärung), na którym należy podać planowany czas pobytu w Niemczech oraz podpisać oświadczenie w języku polskim, że przyjazd do Niemiec nie miał na celu uzyskania leczenia.

Opłaty obowiązują za:

 • pierwszą wizytę w kwartale u danego lekarza - 10 EUR; (przy kolejnych potrzebny dowód wpłaty),
 • każdy dzień pobytu w szpitalu - 10 EUR;
 • leki refundowane: 5-10 EUR;
 • transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec: 5-10 EUR;.

Numer pogotowia - 112.

SŁOWACJA

Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z jednym z towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych (Zdravotna Poistovna).

Opłaty obowiązują za:

 • każdą wizytę u lekarza - 20 Sk,
 • każdy dzień pobytu w szpitalu - 50 Sk,
 • leczenie stomatologiczne,
 • leki - 20 Sk za każdy lek + część ceny,
 • transport sanitarny, poza sytuacjami zagrożenia życia - 2 Sk za 1 km.

Numer pogotowia - 155.

SZWAJCARIA

Korzystamy z opieki placówek działających w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, o czym należy upewnić się przed skorzystaniem ze świadczeń. W większości przychodni, aptek i w niektórych szpitalach należy opłacić rachunek z góry, a następnie można wystąpić o zwrot części kosztów Institution commune LAMal lub do Oddziału Wojewódzkiego NFZ.Większość szpitali i niektórzy lekarze nie obciążają pacjenta pełnymi kosztami; w takiej sytuacji otrzymamy rachunek opiewający wyłącznie na udział własny pacjenta, który wynosi: 

 • 92 CHF (33 CHF w przypadku dzieci do 18 r. ż.) za każdy okres leczenia do 30 dni,
 • 10 CHF za każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • 50% kosztów transportu sanitarnego.

Numer pogotowia - 144.

WŁOCHY

W ramach ubezpieczenia korzystamy ze świadczeń placówek państwowej służby zdrowia (SSN). Listę tych placówek można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowościach znajdują się ośrodki zdrowia specjalnie dla turystów (Servizio di guardia turistica).

Opłaty obowiązują za:

 • wizytę u lekarza, (do 36 EUR);
 • leczenie stomatologiczne;
 • leki (za niektóre należy wnieść opłatę ryczałtową - 3.10 EUR, pozostałe są pełnopłatne).

Numer pogotowia - 118.

UWAGA! Jeśli, mimo posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieśliśmy inne niż wymienione opłaty, możemy po powrocie do kraju ubiegać się o zwrot tych wydatków w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważne jest, aby w takich przypadkach zachować oryginały rachunków i dowodów zapłaty, gdyż są one niezbędne do uzyskania refundacji.

źródło: NFZ

 
Polityka Prywatności